Українська версія сайту

Статут наукового товариства курсантів

СТАТУТ

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА КУРСАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ № 3

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

1.Загальні положення

 1.1.Наукове товариство курсантів та студентів (надалі НТ) навчально-наукового інституту № 3 НАВС є добровільною, самостійною організацією курсантів Інституту, які беруть участь в організації та здійсненні науково-дослідницької роботи, основним осередком курсантської науково-дослідницької роботи у навчально-науковому інституті.

1.2. НТ створено з метою представлення інтересів курсантів як науковців початківців, а також для виховання у них необхідних для працівників органів внутрішніх справ якостей – самостійності у прийнятті рішень, аналітичності мислення та всебічного розвитку особистості. У своїй діяльності НТ керується Конституцією та законами України, нормативними актами МВС України, Міністерства освіти і науки України Положення про організацію науково-дослідної роботи курсантів, слухачів і студентів НАВС, Положення про наукові товариства курсантів, слухачів і студентів НАВС,  Статутом НАВС та цим Статутом.

1.3. Членами НТ є курсанти та студенти інституту, які займаються науково-дослідницькою роботою і дотримуються вимог даного Статуту.

1.4. Статут передбачає і встановлює мету, завдання і форми діяльності НТ, порядок скликання та проведення засідань і зборів, формування структури НТ, визначає повноваження і функції керівництва та членів НТ на період діяльності товариства.

1.5. На засіданнях і зборах ради НТ можуть бути присутніми керівництво університету, інституту, науково-педагогічні працівники кафедр, гості. Головуючий засідань чи зборів попередньо інформує членів НТ про запрошення таких осіб і за їх бажанням надає можливість брати участь в обговоренні питань порядку денного.

1.6 НТ є добровільною організацією із самостійною символікою.

1.7 Повна назва державною мовою – Наукове товариство курсантів та студентів навчально-наукового інституту № 3 НАВС.

1.8. Місцезнаходження НТ – м. Київ, вул. Колекторна 4.

2. Мета, завдання і форми діяльності НТ

2.1. Метою діяльності НТ є виховання всебічно розвинених працівників поліції; пошук обдарованої творчої молоді, майбутніх талановитих науковців у сфері юриспруденції та інших галузей науки, виявлення нових ідей і підходів у науковій думці; набуття практичних навиків науково-дослідної роботи курсантами; активізація наукового потенціалу, а також більш повне врахування пропозицій курсантів при плануванні й реалізації інститутської політики у сфері організації наукової діяльності курсантів інституту.

2.2. Завдання НТ:

а) розвиток творчого мислення;

б) прищеплення вмінь та навиків самостійного проведення науково-дослідної роботи;

в) виховання вмінь та необхідності постійно вдосконалювати свої знання;

г) залучення до поглибленого вивчення і дослідження актуальних наукових проблем сучасності;

д) популяризація науково-дослідницької роботи та результатів  її впровадження серед курсантів інституту.

2.3.Форми діяльності:

а) наукові гуртки на кафедрах та лабораторіях інституту;

б) індивідуальна науково-дослідна робота під керівництвом провідних науковців та науково-педагогічних працівників;

в) проведення науково-теоретичних та науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів, олімпіад та інших науково-практичних заходів;

г) організація обміну досвідом, співпраця із громадськими та державними організаціями, у тому числі з аналогічними товариствами інших вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів;

д) проведення щорічної підсумкової конференції курсантів інституту;

е) проведення засідань Ради НТ та загальних зборів;

є) проведення підсумкових звітно-виборчих зборів НТ;

ж) видання збірників тез наукових доповідей, опублікування наукових статей

3.Умови та порядок прийняття до НТ та виходу з нього

3.1. Членом НТ можуть стати курсанти та студенти інституту, які виявили прагнення до науково-дослідної роботи і мають середній бал успішності не нижчий "4" 75 С.

Курсанти та студенти набувають статусу членів НТ на підставі рішення, прийнятого на засіданні Ради НТ загальним відкритим голосуванням простою більшістю голосів за рекомендацією керівника наукового гуртка та за наявності рапорту (заяви).

3.2. Член НТ може вийти із НТ за власним бажанням, при цьому він подає рапорт на ім'я голови НТ. У рапорті викладаються мотиви свого рішення. Рапорт про складання повноважень не може відкликатися і розглядається у десятиденний термін з дня подання.

3.4. Член НТ, який не виконує покладених на нього цим Статутом обов’язків, може бути виключений з НТ за рішенням Ради НТ інституту.

4. Права та обов'язки членів НТ

4.1 Члени НТ мають право:

а) обирати і бути обраними до керівних органів НТ інституту;

б) виносити на розгляд керівних органів НТ пропозиції з питань, які стосуються діяльності товариства; вносити пропозиції стосовно вдосконалення методів та форм діяльності НТ;

в) брати участь у заходах, які організовує та проводить НТ;

г) подавати свої роботи для участі у науково-теоретичних та науково-практичних конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах тощо і брати участь у їх обговоренні;

д) виїжджати у наукові відрядження за поданням керівника наукового гуртка та Ради НТ;

е) залучати до наукової роботи курсантів та подавати характеристики на курсантів, які прагнуть стати кандидатами в члени НТ;

є) рекомендувати керівництву інституту для заохочення з числа членів НТ:

- подяка за сумлінну наукову працю,

- нагородження грамотою, дипломом за участь у науково-практичних заходах та активну участь в організації роботи НТ,

- подавати пропозиції щодо рекомендації для вступу до магістратури чи ад'юнктури НАВС;

ж) одержувати необхідну інформацію про діяльність НТ та науково-дослідну роботу інституту;

з) вільного виходу з НТ.

4.2. Члени НТ зобов'язані:

а) додержуватися вимог даного Статуту, брати активну участь у діяльності НТ щодо виконання його статутних завдань і мети;

б) виконувати рішення керівних органів НТ інституту, прийнятих у межах їх повноважень, визначених даним Статутом;

в) виконувати взяті на себе доручення та обов'язки;

г) постійно брати участь у науково-дослідній роботі, передбаченій цим Статутом;

д) сприяти розвитку НТ;

е) не вчиняти дій, що завдають шкоди або авторитету НТ, інституту

5. Організаційна структура НТ

 5.1 Вищим органом НТ є загальні збори, які скликаються не менше ніж 1 раз на рік Радою НТ. Позачергові збори можуть бути скликані за ініціативою не менше ніж 2/3 членів Ради НТ інституту.

5.1.1 До виключної компетенції зборів належить:

 а) прийняття Статуту та символіки НТ;

 б) обрання голови, його заступника, секретаря і членів Ради НТ;

 в) прийняття рішення про реорганізацію чи припинення діяльності НТ;

 г) визначення основних напрямів діяльності НТ;

 д) затвердження регламенту роботи зборів;

 е) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень голови або членів Ради НТ інституту у порядку, визначеному даним Статутом;

 є) заслуховування і затвердження річного звіту Голови НТ про діяльність НТ;

 ж) внесення змін та доповнень до Статуту НТ.

5.1.2 На голосування зборів ставляться всі пропозиції та поправки. Збори приймають рішення простою більшістю голосів зареєстрованих учасників, якщо інше не передбачено цим Статутом.

5.1.3 Окрема думка члена НТ, який голосував проти прийнятого рішення, викладається в письмовому вигляді і додається до протоколу.

5.1.4 Рішення, прийняті на зборах, оформлюються письмовим протоколом або можуть бути записані на відео-, аудіоносії, що входить до функцій секретаря Ради НТ.

5.1.5 Протокол Зборів підписує Голова НТ чи його заступник і секретар. У протоколі зазначається дата, місце проведення засідання, кількість присутніх членів, всі винесені на розгляд питання і пропозиції, повні результати голосування і прийняті рішення.

5.1.6 Загальні збори вважаються правомірними, коли на них присутні 2/3 членів НТ.

5.2 У період між зборами координуючим органом НТ є Рада НТ, яка обирається зборами шляхом відкритого голосування простою більшістю зареєстрованих учасників зборів.

Обраним до членів Ради НТ вважаються курсанти, які отримали більшість голосів під час голосування порівняно з іншими кандидатами. Курсанти та студенти, які беруть участь в обранні членів Ради, мають право заявляти мотивований відвід кожному з кандидатів, а також висувати нових кандидатів. Питання про ухвалення чи відмову відводу вирішується голосуванням.

5.2.1 Рада НТ уповноважена:

а) здійснювати загальне керівництво роботою НТ у період між зборами;

б) приймати рішення про скликання зборів;

в) визначати напрями діяльності НТ;

г) пропонувати кандидатури від НТ до складу Вченої ради інституту;

д) розглядати заяви і характеристики кандидатів у члени НТ;

е) затверджувати регламент засідань НТ;

є) приймати рішення про прийняття та виключення курсанта з НТ у порядку, передбаченому цим Статутом;

ж) здійснювати контроль за відвідуванням наукових гуртків, участю членів НТ у науковому житті товариства та інституту;

з) подавати пропозиції про заохочення курсантів за досягнення у науково-дослідній роботі;

и) сприяти організації та проведенню науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів, тощо).

5.2.2 Рада НТ інституту організовує свої засідання не менш ніж раз на місяць.

До складу Ради НТ входять:

голова НТ;

секретар Ради НТ;

старости кафедральних гуртків.

Напрями роботи членів Ради НТ:

а) організаційно-координаційний – координація роботи членів НТ, відбір кращих доповідей і рекомендація їх для опублікування у збірку тез науково-практичних та науково-теоретичних конференцій, семінарів тощо;

б) міжвузівські і міжнародні зв'язки – співпраця з вищими навчальними закладами, громадськими, державними організаціями в Україні та за її межами;

в) взаємодія з відділом організації науково-дослідної роботи та кафедрами, залучення членів наукових гуртків до участі у спільних наукових проектах; проведення робочих зустрічей керівництва інституту, начальників кафедр, провідних науковців із членами наукових гуртків та НТ;

г) комп'ютерне забезпечення - комп'ютеризація роботи Ради НТ та зв'язок з науковими об'єднаннями інших вищих навчальних закладів;

д) бібліографічний – збір інформації щодо новітніх досягнень науки, підбір спеціальної і довідкової наукової літератури та періодики;

е) організаційне та науково-методичне керівництво діяльністю НТ забезпечується навчальним відділом і кафедрами інституту.

5.3 Голова НТ обирається з числа членів НТ загальними зборами, шляхом відкритого голосування, простою більшістю голосів зареєстрованих учасників зборів терміном на 1 рік. У випадку неякісного виконання Головою НТ своїх повноважень загальні збори шляхом відкритого голосування кваліфікованою (2/3) більшістю зареєстрованих учасників приймають рішення про дострокове припинення повноважень голови НТ; аналогічно приймається рішення про дострокове припинення повноважень членів Ради НТ.

5.3.1 Обов'язки голови НТ:

а) координація діяльності Ради НТ;

б) представлення НТ перед керівництвом інституту, а також у відносинах із аналогічними організаціями, громадськими та державними об'єднаннями як в Україні та і за її межами;

в) скликання і проведення засідань Ради;

г) підписання протоколів та інших документів НТ;

д) звітування перед загальними зборами про діяльність НТ.

5.4 Секретар НТ обирається з числа членів НТ загальними зборами шляхом відкритого голосування, простою більшістю голосів зареєстрованих учасників зборів, терміном на 1 рік. Виконує всі доручення Голови НТ. За відсутності голови НТ виконує його повноваження. Секретар Ради НТ відповідає за ведення та зберігання документації НТ.

5.5 Науково-дослідна робота членів НТ здійснюється у наукових гуртках, які функціонують при кафедрах інституту на підставі рішення кафедри. У складі наукового гуртка можуть діяти секції, які відповідають пріоритетним напрямам наукової діяльності кафедри. Для вивчення проблем, які вимагають знань декількох дисциплін, можуть створюватися міжкафедральні проблемні групи. До складу проблемної групи входять староста і члени групи. Староста проблемної групи має такі ж повноваження, що і староста наукового гуртка, окрім членства у Раді НТ.

 5.7 Староста наукового гуртка:

а) надає безпосередню допомогу науково-педагогічним працівникам в організації роботи наукового гуртка;

б) забезпечує присутність членів наукового гуртка на засіданнях гуртка;

в) здійснює постійний зв'язок із Радою НТ.

г) бере участь у підготовці плану роботи наукового гуртка;

д) залучає членів наукового гуртка до участі у заходах, які організовує і проводить НТ;

е) звітує перед Радою НТ про проведену роботу наукового гуртка;

є) інформує членів наукового гуртка про зміни у роботі гуртка, про науково-практичні заходи, що відбуваються в інституті.

5.7.1 Старосту наукового гуртка обирають члени наукового гуртка простою більшістю голосів терміном на 1 рік. Староста, який не виконує покладені на нього завдання, може бути замінений за рішенням наукового гуртка та Ради НТ шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів до закінчення свого терміну обрання.

6. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

6.1 Внесення змін і доповнень до Статуту НТ є виключною компетенцією загальних зборів НТ.

6.2 Рішення загальних зборів з питань внесення змін чи доповнень до Статуту НТ приймаються більшістю голосів членів НТ, що беруть участь у зборах.

6.3 Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться за ініціативою не менше чверті

членів НТ.

7. Припинення діяльності НТ

7.1 Припинення діяльності НТК здійснюється шляхом його ліквідації.

7.2 НТ може бути ліквідоване за рішенням загальних зборів НТ, прийнятим ¾ голосів членів НТ.

Портал Національної академії внутрішніх справ
X
X