Українська версія сайту

Загальна інформація

Група забезпечення освітнього процесу

Група забезпечення освітнього процесу є структурним підрозділом навчально-наукового інституту №3 Національної академії внутрішніх справ, основним органом організації та контролю навчального процесу і безпосередньо підпорядковується заступнику директора інституту з навчальної та наукової роботи.

У своїй діяльності група забезпечення освітнього  процесу керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, статутом академії, рішеннями Вченої ради академії та інституту, ректорату академії та керівництва інституту, а також даним положенням.

Робота групи організовується на основі річного плану. При необхідності розробляються плани додаткових заходів діяльності відділу.

Групу забезпечення освітнього  процесу очолює начальник, якого призначає ректор академії.

Група забезпечення освітнього  процесу виконує свої завдання і функції в тісній взаємодії з кафедрами інституту та іншими підрозділами академії, встановлює і підтримує ділові контакти з вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами МВС України, інших міністерств і відомств

Робота групи ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до його компетенції.

Портал Національної академії внутрішніх справ
X
X