Українська версія сайту

Основні завдання

Основними завданнями кафедри є:

- реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;

- організація та здійснення на високому науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу шляхом формування наукового змісту й практичного спрямування кожної навчальної дисципліни;

- розробка й затвердження єдиних критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєння знань й оволодіння вміннями;

- здійснення контролю та аналізу якості знань та вмінь через систему поточного, підсумкового контролю, державних екзаменів, процедури захисту кваліфікаційних робіт;

- розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою, їх мультимедійного супроводу, електронних навчальних посібників (підручників);

- виховання у майбутнього фахівця професійних і ділових рис характеру, формування громадянської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

- розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання;

- організація виконання контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення навчально-виховного процесу;

- упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

- керівництво самостійною навчально-дослідною та науково-дослідною роботою курсантів, слухачів і студентів;

- організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри;

- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності працівників у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданні кафедри;

- вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду та юридичної практики з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності працівників кафедри;

- виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування у практичних підрозділах та за напрямком спеціальності, організація наставництва;

- участь у підвищенні педагогічної кваліфікації науково-педагогічних працівників;

- організація самостійної роботи студентів, курсантів, слухачів через систему індивідуальних занять і консультацій;

- керівництво здійсненням кандидатських дисертаційних досліджень, консультування докторантів, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри і міжкафедральних семінарах;

- підготовка відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, які надійшли до академії;

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, «круглих столів», підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;

- внесення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента науково-педагогічним працівникам кафедр, а також удосконалення навчально-лабораторної бази;

- організація і проведення занять у системі службової підготовки для атестованих працівників;

- надання допомоги практичним підрозділам у вивченні тематики занять службової підготовки за профілем кафедри у разі їх звернення;

- здійснення експертної діяльності щодо підготовки документів, які надходять з Міністерства освіти і науки України, Національної поліції України, інших державних органів та організацій, окремих громадян та громадських організацій;

- розробка відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України;

- підготовка, рецензування і видання навчальної, наукової, методичної літератури (підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, фабул практичних задач, словників, довідників, дослідницьких завдань, методичних розробок тощо) з проблем юридичної освіти та правоохоронної діяльності для МВС України та літератури загального користування на замовлення інших установ та організацій.

Портал Національної академії внутрішніх справ
X
X